Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w projekcie systemowym Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja projektu ma na celu wsparcie uczniów zdolnych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz inicjatywności, jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.
Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.


Konferencja podsumowująca realizację projektu

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na konferencję podsumowującą projekt „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki”.
Konferencja odbędzie się  12 grudnia 2014 r. na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
o godz. 12.00 (rejestracja uczestników od 11.30)
Program konferencji

 • Otwarcie konferencji podsumowująca Projekt „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” oraz powitanie zaproszonych gości – Jacek Wołowiec.
 • Współpraca międzyinstytucjonalna, jako istotny element edukacji uczniów zdolnych w wybranych krajach Europy – Ali Rashid.
 • Dawid i Goliat, czyli jak uczynić niemożliwe możliwym - podsumowanie  projektu „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” – Anna Przeorska i Krzysztof Łysak
 • Prezentacje rezultatów wybranych projektów badawczych zrealizowanych w ramach „Świętokrzyskiego Systemu Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” – pracownicy naukowi, nauczyciele, uczniowie.
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji – Jacek Wołowiec.

Zmiana terminu zajęć dla nauczycieli uczestniczących w Sieci współpracy – szkoła gimnazjalna – przedmioty humanistyczne

Informujemy, że zajęcia stacjonarne Sieci współpracy nauczycieli – szkoła gimnazjalna – przedmioty humanistyczne zaplanowane na 21 września 2014 roku zostają odwołane. O nowym terminie zajęć uczestnicy sieci zostaną poinformowani wkrótce.


Zmiana terminów zajęć dodatkowej grupy (grupa II)  „Edukacyjnego projektu badawczego dla uczniów szkół podstawowych – laureatów lub finalistów konkursu matematyczno‐przyrodniczego”.

Zmianie uległ termin zajęć drugiego zjazdu – zajęcia odbędą się w dniach 10-11 września 2014 roku. Bez zmian pozostają terminy pozostałych spotkań ( w tym Letniej Akademii Naukowej). Aktualne terminy zjazdów zostały umieszczone w zakładce „Harmonogram”.


Miejsca i godziny powrotu uczestników wyjazdów edukacyjnych
Poniżej zamieszczamy miejsce oraz godziny powrotu uczestników z najbliższych wyjazdów edukacyjnych.


Terminy Letnich Akademii Naukowych
W zakładce „Harmonogram” zostały już umieszczone terminy trzeciego zjazdu – Letnich Akademii Naukowych. Uczestnicy spotykają się pierwszego dnia Letniej Akademii Naukowej na parkingu Wydziału Matematyczno Przyrodniczego UJK na ul. Świętokrzyskiej 15 o godz. 9.30. W drugim dniu Letniej Akademii Naukowej  uczestnicy zostaną odwiezieni na parking Wydziału Matematyczno Przyrodniczego UJK na ul. Świętokrzyskiej 15 ok. godz. 20.00.


Terminy zajęć dodatkowej grupy „Edukacyjnego projektu badawczego dla uczniów szkół podstawowych – laureatów lub finalistów konkursu matematyczno‐przyrodniczego”.
Ustalono już terminy zajęć dla drugiej grupy „Edukacyjnego projektu badawczego dla uczniów szkół podstawowych – laureatów lub finalistów konkursu matematyczno‐przyrodniczego”. Zajęcia rozpoczną się 2 lipca 2014 r. o godz. 10.00 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno Przyrodniczy ul. Świętokrzyska 15. Terminy poszczególnych zjazdów zostały umieszczone w zakładce „Harmonogram”.


Zakończenie rekrutacji nauczycieli
Szanowni Państwo,
zakończona została rekrutacja nauczycieli do projektu Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki. Poniżej zamieszczamy listy nauczycieli, którzy są zakwalifikowani do udziału z zajęciach.
Zapraszamy do zakładki „Harmonogramy – nauczyciele” w celu zapoznania się z terminami zajęć.


Zmiana miejsca realizacji zajęć
Nastąpiła zmiana miejsca odbywania się zajęć z edukacyjnego projektu badawczego z historii. Uczestnicy spotykają się w Instytucie Historii, Rektorat UJK, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce o godz. 10.00.


Zakończenie rekrutacji uczniów
Informujemy, że w dniu 19 maja 2014 roku zakończona została rekrutacja uczniów do wszystkich edukacyjnych projektów badawczych.


Rozpoczęcie zajęć
Wszyscy uczestnicy zajęć spotykają się w pierwszym dniu pierwszego zjazdu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego przy głównym wejściu w budynku w którym odbywają się zajęcia edukacyjnego projektu badawczego do którego zostali zakwalifikowani – miejsca szkoleń na UJK zostały zamieszczone w zakładce HARMONOGRAM w ogólnym harmonogramie zajęć.

W tym samym miejscu uczestnicy kończą zajęcia w drugim dniu zjazdu. Wyjątek stanowią dni wyjazdów edukacyjnych – dokładne godziny i miejsca powrotu są właśnie ustalane i zostaną przekazane uczestnikom w trakcie konsultacji e-learningowych, informacje te zostaną również umieszczone na stronie internetowej projektu.

Oprócz ciekawych zajęć w  trakcie spotkań stacjonarnych zapewniamy uczestnikom przejazd do Wólki Milanowskiej (wraz z opieką), wyżywienie (od obiadu pierwszego dnia zjazdu), zakwaterowanie w Wólce Milanowskiej i transport powrotny do Kielc.

Zajęcia w ramach projektu „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” odbywają się w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej.
W ramach realizacji projektu zapewniamy uczniom uczestniczącym w projekcie transport z Kielc do Wólki Milanowskiej i z Wólki Milanowskiej do Kielce, oraz zakwaterowanie i wyżywienie w czasie trwania zajęć.
Zajęcia dla uczniów realizowane są w formie dwudniowych zjazdów. Uczniowie rozpoczynają każdy zjazd zajęciami na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i w to samo miejsce są odwożeni na zakończenie drugiego dnia zjazdu.
Rodzice/Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za:

 • dowóz uczniów na zajęcia w wyznaczonym dniu oraz o wyznaczonej godzinie do Kielc
 • odebranie uczniów dnia następnego, po zajęciach z Kielc.

Dokładne lokalizacje zajęć na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (miejsce zbiórki przed zajęciami) zostaną umieszczone do poniedziałku 19.05.2014 r. w zakładce „Harmonogram”.
Terminy zajęć dla Nauczycieli oraz lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostaną zamieszczone na stronie projektu do dnia 26.05.2014 r. Zajęcia dla nauczycieli będą się odbywać w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  w Kielcach (dokładne lokalizacje zostaną umieszczone w harmonogramach zajęć).
Nie zwracamy kosztów dojazdu uczniów i nauczycieli na zajęcia do Kielc.


UWAGA!
Informujemy, że ze względu na wyczerpanie limitu miejsc w dniu 13 maja 2014 roku zawieszona zostanie rekrutacja uczniów do następujących edukacyjnych projektów badawczych:

 1. SP – przedmioty humanistyczne
 2. SP – przedmioty matematyczno-przyrodnicze
 3. SP – język angielski
 4. Gimnazjum - projekt interdyscyplinarny matematyczno-przyrodniczy
 5. Gimnazjum - projekt interdyscyplinarny humanistyczny
 6. Gimnazjum - biologia
 7. Gimnazjum - chemia
 8. Gimnazjum - fizyka
 9. Gimnazjum - geografia
 10. Gimnazjum - informatyka
 11. Gimnazjum -matematyka

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Została utworzona druga grupa „Edukacyjnego projektu badawczego dla uczniów szkół podstawowych – laureatów lub finalistów konkursu matematyczno‐przyrodniczego”. Terminy zajęć tej grupy podamy w ciągu najbliższych dwóch tygodni.


Zakończenie rekrutacji
Informujemy, że ze względu na wyczerpanie limitu miejsc w dniu 12 maja 2014 roku zakończona zostanie rekrutacja uczniów do następujących edukacyjnych projektów badawczych:

 1. SP – przedmioty humanistyczne
 2. SP – przedmioty matematyczno – przyrodnicze
 3. SP – język angielski
 4. Gimnazjum - projekt interdyscyplinarny matematyczno-przyrodniczy

ROZSZERZENIE KRYTERIÓW REKRUTACJI
Informujemy że w dniu 7.05.2014 roku zostały rozszerzone kryteria rekrutacji uczniów do projektu „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki”.
W projekcie mogą uczestniczyć również uczniowie wykazujący uzdolnienia w określonych obszarach przedmiotowych wskazanych przez dyrektora szkoły. Potwierdzeniem spełnienia dodatkowego kryterium będzie oświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające obszar uzdolnień/osiągnięć ucznia (np. udział w innych niż przedmiotowe konkursach i olimpiadach, wysoka średnia ocen po pierwszym semestrze itp.).
Obecnie uczestnikami projektu mogą być uczniowie, którzy są:

 1. laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014 lub 2012/2013 – 4 punkty,
 2. finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014 lub 2012/2013 – 3 punkty,
 3. laureatami ogólnopolskich konkursów/olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014 lub 2012/2013 o tematyce związanej z edukacyjnymi projektami badawczymi – 2 punkty,
 4. finalistami ogólnopolskich konkursów/olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014 lub 2012/2013 o tematyce związanej z edukacyjnymi projektami badawczymi – 1 punkt,
 5. uczniami wykazującymi uzdolnienia w określonym obszarze przedmiotowym wskazanym przez dyrektora szkoły – 0,5 punktu.

Rozpoczęcie rekrutacji
W dniu 14.04.2014 toku rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki”. Regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne w zakładkach „Rekrutacja” i ‘Do pobrania” .

KLUE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.